Nära 290 000 öppet arbetslösa i Sverige

290 000 öppet arbetslösa i Sverige

Vecka 30 varslades 254 personer om uppsägning. Totalt har 92 351 personer varslats sedan början av mars.

Under den gångna veckan skrev 7 256 nya personer in sig som arbetslösa. Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) 16–64 år uppgår nu till 477 734 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 9,2 procent.

Av de nya arbetslösa var 2 543 ungdomar i åldern 18–24 år. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) uppgår nu till 72 602 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 13,4 procent.

736 öppet arbetslösa i Burlöv

Antal öppet arbetslösa i hela landet i juni månad var totalt 287 487, varav 44 714 i Skåne län och 736 personer i Burlövs kommun.

Tekniken påverkar samhället

Mer än något har teknisk utveckling påverkat samhället och arbetsmarknaden över tid, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Teknikutvecklingen har medverkat till en kraftig produktivitetsutveckling, skapat ekonomiskt välstånd och lagt grunden för välfärdens utveckling.

Med den snabba automatiseringen och digitaliseringen står samhället och arbetsmarknaden för en ny utveckling som kommer att leda till ytterligare välstånd och där nya arbetstillfällen kommer att tillkomma samtidigt som många befintliga arbetsuppgifter kommer att förändras eller försvinna.

Ökad efterfrågan på teknisk kompetens

Uppskattningen är att 21 procent av dagens arbetade timmar i Sverige automatiseras kommande tio år, vilket motsvarar drygt en miljon jobb. Samtidigt förväntas automatisering och ett antal samhällstrender leda till 1,3 miljoner nya jobb fram till år 2030. Dessa samhällstrender är bland annat en åldrande befolkning, ökade inkomster, investeringar i ny teknik och uppkomst av nya yrken.

Ökat kompetensbehov

Yrkesgrupper som förväntas automatiseras i högre grad är exempelvis maskin- och processoperatörer samt montörer. Lägre grad är det för bland annat omsorgsyrken och yrken som ställer krav på fördjupad högskolekompetens inom exempelvis teknik och it.

Krävs olika åtgärder

För att lyckas möta denna förändrade arbetsmarknad krävs olika åtgärder. Utbildningsväsendet behöver anpassas ytterligare och snabbare efter arbetsmarknadens behov. Korta utbildningar behöver ständigt utvecklas och tas fram för att underlätta det livslånga lärandet när många behöver byta yrkesbana i framtiden. För att lyckas med det krävs omfattande planering och väl underbyggda prognoser.

Festival för unga på Möllegården

Festival för unga vid Möllegården i Burlöv

På lördag inleds SMT-festivalen på Möllegården i Åkarp för unga i åldrarna 6 till 12 år. Då blir det bland annat skattjakt, tipsrundor, dansstopp och andra lekar. arrangörer är fem ungdomar som ingår i kommunens projekt Forza of Sweden.

– Avsikten med detta är att skapa roliga aktiviteter för barn nu i dessa tider, samtidigt som vi gör något gott genom att ge en del av vår vinst till välgörenhet, säger Eric Nguyen, som är en av de fem arrangerande ungdomarna.

– Inträdet till festivalen kostar 25 kronor, men priset sjunker per person om man är fler så till exempel går två personer in för 40 kronor.

De fem satsar också på att sälja särskilt handgjorda tvålar under festivalen.

– Men här kommer också finnas möjlighet att äta och dricka.

De har testat arrangemanget för att se om det kommer att fungera.

– Och det gör det, menar Eric.

SMT står för Structure, Mindset och Teamwork.

– För det är ju det det hela går ut på, menar Eric och de andra fyra.

– Vi tog det namnet eftersom det känns som viktigt för oss.

De påpekar också att den välgörenhet de planerar skänka pengar till är Barncancerfonden.

SMT-festivalen på Möllegården i Åkarp är öppen den 18, 22, 25 och 29 juli klockan 16-20 vid varje tillfälle.

Ger barnen mat för dagen

Rädda Barnen matrespons i Burlöv

Organisationen Rädda Barnen startade nyligen en så kallad matrespons för barn i bland annat Burlövs kommun. Det är barn som redan innan coronapandemin levde i stor utsatthet och nu fått en allt svårare situation vilket bland annat innebär brist på daglig mat.

 • Det finns många barn som den kommunala socialförvaltningen inte når och vi har pågående dialoger där vi hittar utmaningar vi vill möta, berättar Angelica Andersson, samordnare för matresponsen hos Rädda Barnen.
 • Många av barnen hade föräldrar som hade osäkra anställningar före pandemin som de miste när den kom och deras situation blev svår. det finns också andra grupper som har liknande problem, till exempel de papperlösa som idag många gånger inte har pengar för mat dagligen, vilket då också drabbar deras barn.

30-tal barn i Burlöv

I region Syd har Rädda barnen kontakt med cirka 170 familjer i svåra situationer, totalt 520 familjer i hela Sverige, varav ett 30-tal i Burlövs kommun.

 • Till en början delade vi ut matlådor till barnen vid två tillfällen per vecka, men nu har vi ett samarbete med Willys och Karma och de får en värdecheck på 500 kronor vid en eller två olika tidpunkter under sommaren. Värdechecken är tänkt att täcka behovet av basvaror under sommaren så att familjerna får sitt behov av de viktigaste näringsämnena, säger Angelica.

Matresponsen genomförs bara under sommaren.

 • Detta eftersom de flesta barnen i familjerna återgår till skolan när höstterminen startar och då får mer regelbundna måltider och näring, tillägger hon.

Allt fler ID-bedrägerier

Ökande mängd ID-bedrägerier

Fler ID-bedrägerier under coronapandemin – så är läget i Skåne

Id-bedrägerier är ett av de vanligaste bedrägeribrotten och under coronapandemin har det gjorts fler anmälningar än året innan. Även i Polisregion Syd, som Skåne län tillhör, har det anmälts fler bedrägerier.

Med färska siffror från Brottsförebyggande rådet, som försäkringsbolaget If har analyserat, ges en helhetsbild av förekomsten av identitetsbedrägerier över hela landet.

Under årets första sex månader anmäldes fyra procent fler identitetsbedrägerier i Polisregion Syd, som Skåne tillhör, än 2019 (4 597 anmälda brott totalt, motsvarande 177 i veckan). Det visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet statistik över anmälda brott, som presenterade i torsdags. I polisregion Syd bidrar ett enskilt ärende med omkring 120 brott till uppgången.

Även i landet som helhet ser vi en uppåtgående tendens. Sedan i mars, då coronapandemin drog in över Sverige, har det anmälts fler id-bedrägerier än 2019 under samtliga månader. Sammanlagt handlar det om drygt tio procent fler anmälningar i år än i fjol enligt den preliminära statistiken. Detta samtidigt som övriga bedrägeribrott minskat. Polisen varnade tidigt för att bedragare utnyttjar corona för att lura äldre.

Ökande problem

– Bedrägerier är ett ökande problem i samhället. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt för att till exempel söka och utnyttja krediter, ta emot bidrag, teckna mobilabonnemang eller beställa varor. I många fall räcker enbart ett personnummer för att bedragaren ska få tillgång till stora delar av din privatekonomi, där du kan utsättas för stora problem, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Flest anmälningar i södra Sverige

I fjol var första året som Brottsförebyggande rådet statistikförde identitetsbedrägerier som en egen brottskategori. Det ger en bild av fenomenets utbredning och utveckling.

I hela landet anmäldes över 27 000 id-bedrägerier 2019. Bara kortbedrägerier är vanligare.

Polisregion Syd är den polisregion där det handlagts allra flest ärenden hittills i år om vi tar befolkningens storlek i beaktande. I Polisregion Nord är antalet lägst. Skillnaderna inom landet är kännbara. I Polisregion Syd har det under första halvåret handlagts mer än fyra gånger så många anmälningar som i Polisregion Nord per invånare.

I Polisregion Syd ingår, förutom Skåne län, även Kronoberg, Blekinge och Kalmar.

De geografiska skillnaderna ska dock tolkas med viss försiktighet, eftersom bedrägerier är en brottstyp där det inte är ovanligt att enskilda ärenden med stora mängder brott förekommer. Dessa kan delvis förklara skillnader mellan regioner.

Flest anmälningar i Burlövs kommun

Brottsförebyggande rådet publicerar varje månad preliminär statistik över anmälda id-bedrägerier per polisregion. För att få en bild av hur vanligt fenomenet är i Skåne län får vi vända oss till helårstatistik för förra året.

Under hela 2019 anmäldes sammanlagt 1 309 identitetsbedrägerier där en kommun i Skåne län angetts som brottsplats. Jämfört med andra län är det en förhållandevis hög siffra om vi tar antalet invånare i beaktande.

Bland kommunerna i Skåne noterades allra flest anmälningar, per capita, i Burlövs kommun under förra året. I tabellerna längre ner finns uppgifter för samtliga kommuner och län.

Det är dock bara omkring en fjärdedel av alla id-bedrägerier som kan knytas till en specifik kommun eller ett län. Då merparten av brotten inträffar på internet statistikförs de utan geografisk brottsplats.

Flest bedrägerier sker vid köp

Den vanligaste typen av identitetsbedrägeri sker i anslutning till köp av varor. I omkring en tiondel av samtliga anmälningar finns det en internationell koppling och vid drygt en tiondel av fallen är offret en äldre eller funktionsnedsatt person.

Sex procent klarades upp

År 2019 klarades endast sex procent av alla handlagda bedrägeribrott upp, enligt Brottsförebyggande rådet.

– Det går inte helt att skydda sig mot dessa bedrägerier, men det finns åtgärder att vidta för att förhindra ett brott och hjälp att få om det ändå sker. Viktigast är att se till att skydda sina uppgifter, påpekar Jenny Rudslätt.

– Var försiktig med hur du lämnar ut personuppgifter och kreditkortsnummer. Se också till att ha lås på din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld. Vissa hemförsäkringar gäller vid id-stöld. I dessa ingår juridisk hjälp för att till exempel avvisa olika krav samt rådgivning för att begränsa skadan och förebygga problem.

Så skyddar du dig mot id-kapning

I dagens digitala värld är det lätt att sprida sina personuppgifter, både via sociala medier och webbshoppar.

– Att bedragare ändrar en persons hemadress i syfte att kapa personens identitet har blivit allt vanligare de senare åren. Skatteverket har därför skapat en möjlighet att spärra obehöriga från att ändra adress, tillägger Jenny Rudslätt.

– Man kan välja att endast adressändringar som görs med e-legitimation godkänns. Det minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning. Bara du själv kan aktivera eller ta bort spärren.

Tänk på det här för att minska risken för id-kapning:

 • Var försiktig med hur du lämnar ut ditt personnummer och kreditkortsnummer.
 • Använd inte samma id och lösenord om du är inne på olika webbshoppar.
 • Välj fakturabetalning före förskottsbetalning med kreditkort när du handlar på nätet.
 • Virusskydda din PC. Undvik att klicka på länkar från okänd avsändare.
 • Kontrollera att du får tillbaka ditt eget kreditkort vid till exempel taxiresor och restaurangbesök.
 • Låna inte ut mobiltelefonen till okända.
 • Lämna inte ut dina personuppgifter på telefon eller via mejl.
 • Släng inte dokument med person- och kontouppgifter i soporna eller pappersinsamlingen.
 • Lås din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld.
 • Som alternativ till fysisk brevlåda rekommenderar vi den digitala brevlådan Kivra.

Så här gör du om du blivit utsatt för bedrägeri

 • Gör en polisanmälan direkt.
 • Spärra personnumret, kreditkort, konton och kreditupplysningar.
 • Byt alla lösenord.
 • Ta kontakt med de butiker, banker och finansbolag som kräver dig på pengar.

Utvecklingen:

Anmälda id-bedrägerier i år jämfört med i fjol

Polisregion 2020 (första halvåret) 2019 (första halvåret) Förändring

Polisregion Syd 4 597 4 401 +4 %

Så många id-bedrägerier anmäldes i Skåne län förra året

Kommun Antal (2019) Per 10 000 inv

Burlöv 3 418

Antal anmälda id-bedrägerier förra året

Skåne 130 910

Satsning för att gynna vilda pollinatörer

Satsning ska gynna vilda pollinatörer

Länsstyrelserna i hela landet får 15 miljoner kronor att fördela till lokala projekt som bidrar till att återskapa ett landskap rikt på boplatser och tillgång på mat för våra hotade vilda pollinatörer. Mest pengar går till Skåne, Stockholm och Kalmar.

Vilda bin, humlor, fjärilar och blomflugor är viktiga grupper för pollinering av en stor del av våra växtarter och behövs för en biologisk mångfald. För flera av de vilda pollinatörerna sker en oroväckande minskning i förekomst och många av arterna är hotade.

Som en del i regeringens treåriga satsning på vilda pollinatörer har bidragsformen LONA, den lokala naturvårdssatsningen, i år fått 15 miljoner kronor extra för projekt som ska hjälpa vilda pollinatörer. Vid det extra ansökningstillfället i våras fick Länsstyrelserna in 131 ansökningar om bidrag till pollineringsprojekt som ska drivas av kommuner, markägare och föreningar runtom i landet.

Stort intresse

– Intresset har varit stort! Det har ansökts om totalt 22 miljoner kronor i LONA-bidrag för pollineringsprojekt.

Projekten får som mest 50 procents finansiering, så det innebär att de som sökt har åtgärder på gång för dubbla beloppet, 45 miljoner kronor.

Det är en bra uppväxling av naturnytta för de statliga bidragen, säger Veronica Axelsson, nationell LONA-samordnare på Naturvårdsverket.

Mest till Skåne

Alla länsstyrelser har fått medel att fördela till projekt utifrån vilket söktryck man haft i sitt län. Mest får Skåne, Stockholm, Kalmar, Västra Götaland, Uppsala och Västmanlands län.

Några exempel på projekt bland ansökningarna är; få in pollineringsåtgärder i kommunal planering, omställning från klippt gräsmatta till äng, skapade av boplatsmiljöer som t ex sandbankar, sandblottor och dödvedshögar, plantering av växter, buskar och träd som gynnar de vilda pollinatörerna och bekämpning av invasiva arter t ex lupiner som tränger undan pollinatörsvänlig flora och artrikedom.

Totalt tågstopp

Tågstopp mellan Malmö och Lund

22–28 augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer minska trafikstörningarna och göra det möjligt att köra fler tåg i framtiden.

De fyra nya spåren ska byggas på samma plats som dagens två spår vilket kräver en omledning av tågtrafiken till två tillfälliga spår. När de tillfälliga spåren kopplas in på Södra Stambanan måste järnvägstrafiken stoppas helt mellan Malmö och Lund under knappt en vecka, från 22 augusti 23.00 till och med 28 augusti.

Under tågstoppet sätter Skånetrafiken in ersättningsbussar mellan Malmö och Lund och för stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup. Räkna med längre restid.

Ju färre som reser mellan Malmö och Lund under tågstoppet desto lättare blir det för dem som måste resa.

Många kommer att behöva resa med de ersättningsbussar som sätts in och det blir tätare trafik på vägarna om fler pendlar med bil.

Aktuell reseinformation finns hos Skånetrafiken, trafikverket.se eller hos det resebolag där du köpt din biljett.

Kronetorpsvägen stängs av

Kronetorpsvägen stängs av

Till hösten startar Trafikverket den andra etappen av brobygget över Kronetorpsvägen i Arlöv. Arbetet påverkar Kronetorpsvägen under cirka ett halvår, från oktober 2020 till april 2021. Personbilar kommer att kunna passera den mesta tiden, men under fyra veckor, från mitten av oktober till mitten av november 2020, är vägen helt stängd.

När den gamla järnvägsbron över Kronetorpsvägen rivs måste vägen stängas helt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Arbetsområdet omfattar sträckan mellan rondellen Företagsvägen/Testvägen och infarten till Burlövsbadet/Burlöv Center.

Även i mars 2021

Kronetorpsvägen stängs också en vecka i mars 2021 när bygget avvecklas.

Övrig tid är vägen öppen för personbilar med maximal höjd på 4.20 meter.

Lastbilar, tung trafik, gående och cyklister leds om till andra vägar. Skyltar visar alternativa vägar.

Byggs i två etapper

Järnvägsbron över Kronetorpsvägen i Arlöv byggs i två etapper. Den första brodelen byggdes för två år sedan. Etapp två startar i september, efter tågstoppet, och pågår till april 2021.

Trygghetsvärdar viktigaste vallöftet

Trygghetsvärdar i Burlöv

– Det känns bra att trygghetsvärdarna är igång. De var ju ett av våra viktigaste vallöften, påpekar Mats Lithner, ordförande Liberalerna Burlöv.

Efter en motion av Mats Lithner fattade kommunfullmäktige i Burlöv 2019 beslut om att införa trygghetsvärdar i kommunen. Detta som en extra länk mellan medborgarna och andra som arbetar för trygghet i samhället.

Internt har trygghetsvärdarna kommit att arbeta mycket nära ungdomsgruppen och kollegor inom socialförvaltningen.

– Tanken med det vi gör är att öka tryggheten för medborgarna i kommunen, minska brottsligheten och gärna förebygga olika händelser, berättar Maria och Jetmir.

– Därför måste vi synas på olika platser i kommunen där tryggheten inte är lika stor som på andra platser.

De båda betonar att de inte är och agerar som poliser.

– Så när något händer så tillkallar vi polis, som vi för övrigt har ett mycket bra samverkan med, påpekar Jetmir.

Så vi har ordningsvaktersutbildning med för ordnande och poliser i bakgrunden så vi vet mycket väl hur vi ska agera när något händer för att kunna ta itu med eventuella problem.

– Vi har också tillsyn på olika kommunala fastigheter där vi vet att de kan vara otryggt. Vi har vår bestämda arbetstid. Men ibland fortsätter vi även efter ordinarie arbetstid beroende på vad som händer, tillägger han.

På Mötesplatsen

– Ofta är vi på på Mötesplatsen, som ju vanligen är en mötesplats för äldre, men dit kommer också ungdomar och eftersom vi har en bra kontakt med ungdomarna som ofta hänger där så visar vi oss, berättar Maria och Jetmir.

– Samtidigt visar vi också de äldre att vi finns tillgängliga om de önskar något från oss.

– Men vi har också kontakt med många andra medborgare i kommunen som ger tips som vi är uppmärksamma på och kollar. Det är många som söker upp oss ute och ger tips.

– Vi tittar också vad man skriver om på internet som till exempel Arlövskoll och när vi får tips någonstans ifrån åker vi ut direkt och tittar och om det är något pågående så återkommer vi och ser om och hur det fortsätter.

– Och vi prioriterar alltid det som är aktuellt, både i Arlöv och Åkarp. Det förekommer till exempel mycket klotter i Åkarp.

De menar bestämt att att Burlövs kommun egentligen inte är en stökig kommun.

– Det handlar mest om ungdomar som samlas i stora gäng och skrämmer folk lite. Och någon gång om knark, men det försöker vi störa bort.

Inte ordningsvakter

De påpekar bestämt att de inte är några ordningsvakter.

– Nej, vårt uppdrag är att enbart vara kommunens ögon och öron i utemiljön.

Händer det något är det inte deras uppdrag att ingripa, men de har ett mycket nära samarbete med polisen, räddningstjänst och vaktbolagen, som alla har uppdrag i kommunen.

De påpekar samtidigt att det inte går att beställa deras service, samtidigt som de gärna tar emot information.

– Det går att kontakta oss både via e-post och telefon, påpekar Maria.

– Vi vill gärna veta om det är fester, ungdomsaktiviteter eller andra former av arrangemang på gång där vår service kan behövas. Vi kommer också gärna till olika föreningsträffar, möten i bostadsrättsföreningar och liknande arrangemang, tillägger hon.

– Vi känner klart att vi behövs.

Kontaktvägar

Telefonnummer till trygghetsvärdarna är 040-625 63 77 och mailadress är: trygg@burlov.se

Ingen brandkår får läggas ner i Burlöv

Brandkår får ej läggas ner i Burlöv

– Ingen brandkår ska läggas ner i Burlövs kommun så bråka inte med våra brandmän som gör ett jättefint jobb, säger Lars Johnson, kommunstyrelsens ordförande.

Det finns ett förslag hos Räddningstjänst Syd, i vilket Burlövs kommun ingår, att brandkåren i Burlöv ska läggas ner för att spara fem miljoner kronor. nedläggningen ska utredas, något Sydsvenskan skriver att moderaterna i Burlöv står bakom. Vilken Lars Johnson kraftigt förnekar.

 • Det är ju bara något år sedan man konstaterade att räddningstjänsten i Burlöv var strategiskt viktig. Så förslaget går stick i stäv mot vad de själva säger, menar Johnson.
 • Fakta är ju att Burlövs kommun förra året växte mest Sverige med 4,3 procent och vi har dessutom två stora motorvägar som passerar kommunen och just nu byggs järnvägen om så att det i framtiden ska passera 650 tåg varje dygn, plus att vi har flera företag i kommunen som producerar brandfarliga produkter..
 • Man har jämfört oss med Sundbybergs kommun, som ju har fler invånare, men inga motorvägar och endast pendeltågtrafik, tillägger Johnson förtrytsamt.

Ägs av fem kommuner

Räddningstjänst Syd ägs av Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge kommuner. Och organisationen står inför nedskärningar om inte medlemskommunerna enas om att skjuta till mer pengar. Enligt liggande förslag ska avgiften höjas med 3,1 procent, en summa som dock inte täcker alla kostnadsökningar. Så i praktiken innebär det liggande förslaget att räddningstjänsten måste spara.

Bara Malmö och Eslöv vill höja medlemsavgiften mer, men har inte presenterat en siffra. Beslut om budget har därför skjutits på till oktober.

 • Det innebär att alla måste se över sina kostnader, vilket är rimligt, menar Lars Johnson.
 • Men att lägga ner vår räddningstjänst i Burlöv helt, finns inte på kartan. Det som jobbar där, hel- och deltidsbrandmän, gör ett jättebra jobb. Inte minst när det gäller ungdomar som de informerar och talar med på ett jättebra sätt.
 • Samtidigt ska man vara medveten om att de många gånger måste göra ett riktigt skitigt jobb. Till exempel när någon begått självmord genom att kasta sig framför tåget. Det är brandmännen som går runt och samlar in alla kroppsdelar som kastats runt. Ett vedervärdigt jobb de genomför på bästa sätt.
 • Så bråka inte med våra brandmän, tillägger Lars Johnson med eftertryck.

Tilläggas bör att Malmöpolitikern Rickard Åhman-Persson (SD) är kritisk och kallar det ”barockt” att försämra beredskapen i Burlöv.

Konstworkshop för barn för att skapa utomhus

Kulturföreningarna Medvind och B Art bjuder in barn o åldrar 10-13 år, tillsammans med Kronetorps Mölla och Nya Villan, att prova på kreativa aktiviteter under sex dagar med början måndag den 15 juni.

 • Under sex dagar kommer vi att skapa i naturmaterial och ståltråd, berättar Liga Ladzdina, föreningen Medvind.
 • Vi kommer att trycka på papper och tyg med inspiration från den vackra naturen kring Kronetorps mölla. Det som du skapar kan du ta med dig hem.

Kronetorps mölla

Platsen är Kronetorps mölla (Nya Villan) på Dalbyvägen 63 i Arlöv. Där bjuder de dessutom på lättare lunch från Segers mat.

Deltagande är kostnadsfritt men det krävs en anmälan till en aller flera dagar på: tiny.cc/provakonst2020

Schema

Schemat är som följer:

Tid: alla dagar kl. 10 – 14 med lunchpaus.

Måndag 15 juni Skapa i pil med enkla tekniker

Tisdag 16 juni Tryck på papper och textil. Skapa en egen tygkasse.

Onsdag 17 juni Skapa med ståltråd.

Måndag 22 juni Skapa i pil med enkla tekniker

Tisdag 23 juni Tryck på papper och textil. Skapa en egen tygkasse.

Onsdag 24 juni Skapa med ståltråd.

Antal platser: Max 12 platser per dag.

Ytterligare info: kulturforeningen.medvind@gmail.com