Satsning för att gynna vilda pollinatörer

Satsning ska gynna vilda pollinatörer

Länsstyrelserna i hela landet får 15 miljoner kronor att fördela till lokala projekt som bidrar till att återskapa ett landskap rikt på boplatser och tillgång på mat för våra hotade vilda pollinatörer. Mest pengar går till Skåne, Stockholm och Kalmar.

Vilda bin, humlor, fjärilar och blomflugor är viktiga grupper för pollinering av en stor del av våra växtarter och behövs för en biologisk mångfald. För flera av de vilda pollinatörerna sker en oroväckande minskning i förekomst och många av arterna är hotade.

Som en del i regeringens treåriga satsning på vilda pollinatörer har bidragsformen LONA, den lokala naturvårdssatsningen, i år fått 15 miljoner kronor extra för projekt som ska hjälpa vilda pollinatörer. Vid det extra ansökningstillfället i våras fick Länsstyrelserna in 131 ansökningar om bidrag till pollineringsprojekt som ska drivas av kommuner, markägare och föreningar runtom i landet.

Stort intresse

– Intresset har varit stort! Det har ansökts om totalt 22 miljoner kronor i LONA-bidrag för pollineringsprojekt.

Projekten får som mest 50 procents finansiering, så det innebär att de som sökt har åtgärder på gång för dubbla beloppet, 45 miljoner kronor.

Det är en bra uppväxling av naturnytta för de statliga bidragen, säger Veronica Axelsson, nationell LONA-samordnare på Naturvårdsverket.

Mest till Skåne

Alla länsstyrelser har fått medel att fördela till projekt utifrån vilket söktryck man haft i sitt län. Mest får Skåne, Stockholm, Kalmar, Västra Götaland, Uppsala och Västmanlands län.

Några exempel på projekt bland ansökningarna är; få in pollineringsåtgärder i kommunal planering, omställning från klippt gräsmatta till äng, skapade av boplatsmiljöer som t ex sandbankar, sandblottor och dödvedshögar, plantering av växter, buskar och träd som gynnar de vilda pollinatörerna och bekämpning av invasiva arter t ex lupiner som tränger undan pollinatörsvänlig flora och artrikedom.