Viktig milstolpe för Trafikverket

Fyra nya tågspår

I augusti nådde Trafikverket en viktig milstolpe, i byggande av fyra spår genom Åkarp och Arlöv, när banvalen för de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup blev klar och slipper levererades. Nu bygger de spår genom Åkarp och Hjärup och snart i Arlöv.

Men en hel del arbete återstår. Rälsen ska svetsas och riktas med en speciell spårriktarmaskin. Kontaktledningar ska monteras och teletekniken, elförsörjningen och signalsystemet ska installeras. Plus att cirka 260.000 meter signalkabel ska löggas.

I augusti nästa år flyttas tågtrafiken till de tillfälliga spåren så att man kan börja bygga fyra nya spår och de nya stationerna.

Ny stationsbro i Hjärup

Under hösten blir de klara med de borrade pålarna till den östra stödmuren vid stationen i Hjärup. Arbetet med den nya stationsbron startade i somras. Brostödet på östra sidan spåren är klart, ett brostöd byggs nu på den västra sidan. Brovalvet byggs senare, efter 2020.

Vid den tillfälliga stationen norr om Lommavägen ska gång- och cykelvägar och perronger byggas.

Stödmurar

Väster om Åkarps station, längs Bruksvägen och norrut mot Gränsvägen, grävs och läggs en ny dagvattenledning. Samtidigt som de ska börja bygga stödmurar vid Åkarps station. På vissa delar av muren ska den förstärkas med stålspont.

Vid hundrastplatsen nordväst om stationen blir det en arbetsplats med arbetsbodar.

De har också påbörjat arbeten vid spåren under motorvägsbron i trafikplats Alnarp, bland annat ledningsarbete och spontning. Bron ska senare rivas och byggas om under 2021.

Nya spår genom Arlöv

I oktober levereras räls och slipers till spåren genom Arlöv. Rälerna är hela 420 meter långa och levereras nattetid med specialtåg. En del av stolparna och bryggor till kontaktledningarna är redan på plats.

Vid Burlövs station arbetar man också med de nya plattformarna och monterar hissar, trappor, tak och väderskydd. Det genomskinliga bullerskyddet och stödmuren på västra sidan är klara och en del mindre arbeten med ledningar återstår.

Byggstart 2020 Lund–Flackarp

Regeringen har avslagit överklagan av järnvägsplanen för sträckan mellan Lund och Flackarp. Kommunens detaljplan för området vid spåren och stationen vann laga kraft i maj. Byggstart är planerad till 2020.

Fram till och med den 25 oktober pågår samråd för den fördjupning av översiktsplanen som Lunds kommun håller på att ta fram för Källby och Klostergården.