Sämre luftkvalitet i Burlöv

Dålig luftkvalitet i Burlöv

Arlöv är en av 30 städer i Sverige som 2018 inte klarade miljökvalitetsmålet Frisk luft med avseende på luftburna partiklar. Det konstaterar det samhällsrådgivarföretaget Ramboll som gjort en sammanställning av SMHI:s statistik för luftkvalitet i utomhusmiljö.

– Det är riktigt att det inte bara gäller storstäderna längre utan även i mindre städer som Sundsvall och Visby är luften riktigt dålig, säger Daniel Nilsson, luftkvalitetsexpert på Ramboll.

– Helt klart är det så att detta påverkar vår hälsa, i synnerhet då barn och äldre som är extra känsliga för dålig luft. Det handlar om de minsta partiklarna i luften som tränger långt ner i lungorna och där är barn extra känsliga eftersom deras lungor är under utveckling. De har dessutom högre puls och högre andningsfrekvens än vi vuxna.

Vill skapa medvetenhet

Daniel Nilsson påpekar att Rambolls rapport inte är framtagen för att oroa folk utan för att göra folk medvetna om problemet. Han tillägger också att det är respektive kommun som har det främsta ansvaret att kontrollera luftkvaliteten.

– Och att jobba förebyggande. Sedan har Naturvårdsverket också en viktig roll i detta. Och jag tycker att alla har någon form av ansvar. Vi som lever i samhällena, industrier. Och vi som jobbar med frågorna har ett ansvar att hitta framtida lösningar, tillägger han.

Han menar också att var och en kan göra personliga val.

– Som exempelvis hur man tar sig till och från jobbet och var man bosätter sig.

Ökning på senare år

Återkommande mätningar visar att halten av luftburna partiklar minskat sedan 1990. Trenden har dock skiftat de senaste åren. Enligt rapporten ”Problemet med partiklar” har den nedåtgående trenden planat ut sedan 2014. Utsläppen av PM10, de minsta partiklarna, har snarare ökat något de sista åren. Ramboll vill med rapporten framhäva behovet av luftförbättrande åtgärder från Sveriges kommuner och andra ansvarstagande parter.

– Om utvecklingen ska vända och vi ska nå miljökvalitetsmålet Frisk luft krävs kraftfulla åtgärder. Luftburna partiklar är farliga för vår hälsa och i slutändan förkortar dålig luft våra liv, säger Daniel Nilsson.

– Sveriges kommuner måste ta resultaten av mätningarna på allvar. Undersökningar vi har gjort i Danmark och Norge visar att invånarna är oroade över sin luftkvalitet och anser att kommunerna gör för lite. Vi har anledning att tro att läget är liknande i Sverige. Vi måste kunna kräva av våra kommuner att luften vi andas är ren, tillägger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.

Tydlig lagstiftning

I Sverige finns idag en tydlig lagstiftning som ska garantera alla invånare att ha en så god luftkvalitet som möjligt.

Utöver miljökvalitetsnormerna hat vi i Sverige beslutat om en målsättning för luftkvaliteten i miljökvalitetsmålet Frisk luft, som är ett av Sveriges miljömål, säger Daniel Nilsson.

Miljökvalitetsmålet kommer inte att nås till 2020. Fortsatta insatser behövs. utöver luftburna partiklar är det framförallt kvävedioxid och ozon som utgör problem. Halterna av dessa ligger långt från målnivån i många tätorter.