Trångt i Åkarps skolor

Publicerat: 9 februari, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 465

– Det är trångt i skolorna i Åkarp. I samtliga fyra skolhus har vi idag fler elever än vad husen från början var planerade för. Detta påverkar givetvis alla elever men det skapar allra störst problem för elever med funktionsnedsättningar, säger Anders Öhlin, chef för utbildnings- och kulturförvaltningen.
– En del av dessa elever behöver få en mer anpassad och lugnare miljö under delar av skoldagen.
Öhlin har under senare tid fått frågor om skolplanering, placering av skolpaviljong och synpunkter på skolgården vid Dalslundskolan.
– Våra två minsta skolor är inte helt kompletta. En av dem saknar eget mottagningskök och elevmatsal och bägge skolorna saknar en egen idrottssal. Även om våra minsta skolor har många bra kvalitéer med trivsel, bra personal mm. så är det inte optimalt att ha så små skolor om man ska leva upp till alla krav som ställs på en modern skola i skollag och läroplan.
– Vi har därför under en längre tid förespråkat att man bör bygga en helt ny F-6 skola i Åkarp.
Han påpekar att det i utbildnings- och kulturnämnden finns en politisk enighet om att det bör byggas en helt ny F-6 skola i Åkarp.
– Men man har svårt att enas om var i Åkarp den ska byggas, vilket i sin tur beror på att det är ont om ledig tomtmark i området.
Han hänvisar också till att det stora järnvägsprojektet som nu påbörjats gör frågan än mer komplicerad.
– Detta eftersom flera av de tomter som skulle kunna vara aktuella ligger inom det område som Trafikverket nu har nyttjanderätt till fem år framåt.
I den framtidsplan som kommunfullmäktige antog 2014 pekas endast de befintliga skolformerna ut som möjliga lokaliseringar för en ny skola, vilket skulle betyda att Södervångsskolan eller Svanetorpsskolans elever under hela byggtiden måste evakueras.
– Som ansvariga tjänstemän skulle vi givetvis önskat att beslutet om placering hade kommit tidigare men vi har samtidigt respekt för att en ny skola är en stor investering för kommunen och att en demokratisk process måste få ta tid.
– Så länge som det inte finns ett politiskt beslut om var vi ska bygga, på Södervångsskolans tomt, Svanetorpsskolans tomt eller på ett helt annat ställe så kan vi inte placera ut paviljonger på någon av de platser som kan vara aktuella. Det är därför som vi tillsvidare är hänvisade att placera paviljonger på Dalslundsskolans skolområde eftersom vi vet att det inte är aktuellt att bygga nytt just där, tillägger Öhlin.
Kommunstyrelsen har gett planavdelningen i uppdrag att göra en ny placeringsutredning, ett uppdrag som beräknas vara klart i april då utbildnings- och kulturförvaltningen kan fatta beslut om vilken plats de ska förorda.
– Vi hoppas, men kan inte garantera, att kommunstyrelsen och fullmäktige därefter kan fatta beslut om var en ny skola ska placeras så att arbetet med att ta fram en ny detaljplan för detta kan påbörjas.

Comments are closed.