Sista kvällen med gamla gänget

Publicerat: 18 september, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 588

Mötet med kommunfullmäktige på måndagskvällen var det sista med de ledamöter som valdes in 2014. Nästa möte blir det första med de ny- och omvalda ledamöterna. Tills dess ska också ha klarats ut vem och vilka som ska leda det dagliga politiska arbetet i Burlövs kommun, det vill säga vem som ska vara kommunalråd och ha majoritet i kommunstyrelsen.
Men måndagens fullmäktigemöte var ganska snabbt avklarat med få diskussionen och en lite muntration. När en av politikerna hade ett anförande i talarstolen ringde plötsligt, högt och ljudligt, en mobiltelefon hos en av åhörarna. han stängde snabbt av den och fick en reprimand av fullmäktige ordförande Vlado Somljacan. Men han hade knappt hunnit uttala reprimanden när en av de ledande politikernas telefon började ringde och flera ledamöter brast ut i skratt.
Första ”riktiga” punkten på dagordningen gällde det ganska omfattande bostadsförsörjningsprogrammet där tanken är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska ha möjligheter till ett gott boende, som man utrycker det.
Lars-Anders Espert påpekar i ett av sina sista anförande i kommunfullmäktige, han är inte omvald, att det nybyggda Kronetorpsområdet, där man fortfarande håller på att bygga. är alldeles för trångt.
– Om man jämför med till exempel fastigheterna på Grönvägen så finns där grönområden mellan huskropparna. Kronetorpsområdet kan närmast jämföras med husen i Malmö city, menade han och yrkade på att så täta byggen inte skulle finnas i Burlövs kommun i framtiden. Det blev dock endast en protokollsanteckning.
Slutsatsen blev att fullmäktige enhälligt antog bostadsförsörjningsprogrammet enligt det redovisade förslaget, som bland annat innebär en befolkningsökning till 24.000 år 2027.
 
Vinst på 78 miljoner
Enligt en uppföljningsrapport, som dessutom är ett delårsbokslut för första halvåret, beräknas det ekonomiska resultatet för 2018 bli en vinst för kommunen på 78 miljoner kronor. Årets resultat däremot beräknas bli plus 53,5 miljoner, vilket är en försämring jämfört med 2017 med 15,6 miljoner kronor.
Det finns dock förvaltningar som måste se över sina utgifter för att få balans i budgeten till årets slut. Samtidigt anslår kommunstyrelsen en hel del pengar åt olika projekt. Bland annat kostar den 100.000 kronor att installera alkolås i kommunens samtliga fordon. Man anslår 200.000 kronor för att öka tillgängligheten i Medborgarhuset och anslår 250.000 kronor för så kallade trygghetssatsningar.
Allt detta röstade fullmäktige enigt ja till.
 
Använd jordmassorna rätt
– Jag tycker man måste klargöra vad man ska göra med jordmassorna och tycker man borde använda dem till att förbättra bullervallarna längs Sockervägen och Ringduvevägen, sade Mats Lithner (l) som skrivit en motion i ärendet.
– Hela Burlövs kommun är bullerutsatt, men här kan man på ett bra sätt förhöja livskvaliteten i området.
Hans-Åke Mårtensson (s), som sitter med i tekniska nämnden, svarade att när det gäller bullervallen längs – – Sockervägen så är den under behandling.
– Men det är viktigt att veta att vi enkelt endast kan lägga jordmassor på mark som kommunen äger. När det gäller annans mark måste vi begära tillstånd. Samtidigt är det så att så länge tekniska nämnden finns så ska vi bevaka och åtgärda problemen.
Lars-Anders Espert (sd) pelare på framtida problem med Humlemadskolan.
– Den behöver byggas ut, men marken räcker inte till så det krävs troligen ett trevåningshus, men då går det inte att bygga så höga bullervallar och då får man troligen inget tillstånd att bygga så högt hus.
Slutet på debatten blev att fullmäktige enades om ett ja till Mats Lithners motion.
 
Slutade med återremiss
Från kommunstyrelsen låg ett förslag om nya arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun. Ett förslag som var på väg att röstas igenom när Lars Johnson (m) påpekade att Hans-Åke Mårtensson (s) redan 2015 hade begärt en utvärdering av arvodesreglerna.
– Det var en utredningen som han begärde skulle vara klar senast i oktober samma år.Men hur jag än letar kan jag inte hitta en sådan utvärdering, så jag begär återremiss till vi sett utvärderingen.
Kent Wollmer (s) undrade vad som skulle göras med återremissen.
– Om någon av fullmäktiges ledamöter begär något som beviljas men såom sedan inte blir gjort ska det behandlas innan man kan ta ställning till ett nytt förslag, tillade Lars Johnson bestämt.
Kommunalrådet Katja Larsson (s) tillade.
– Om utredningen inte är gjord ska den göras och är den gjord ska den naturligtvis redovisas.
Efter en viss förvirring blev det ett enigt beslut om återremiss.
 
Polisens resurser räcker inte
– Det här är en viktig rapport sade Lars Johnson (m) om den rapport om vidtagna och planerade åtgärder för en ökad känsla av trygghet hos medborgarna i Burlövs kommun.
Det är en rapport som är en följd av hans egen motion i oktober förra året.
– Och om man ser perioden 2013-2018 har brotten i kommun minskat totalt sett och det kan man ju se som en början på en process som ska fortsätta.
– Men om man ser på de medborgarlöften som kommun ger ut tillsammans med polisen så ska de, enligt dokumentet utvärderas fyra gånger per år. Det jag hittat hittills är en utvärdering från 2017.
– När det gäller grannsamverkan gjordes fyra utvärderingar under 2017 och nu undrar jag hur många som är gjorda hittills under 2018.
Johnson pekade också på att det är knepigt med trafikövervakningen.
– Polisen har inte resurser att klara all trafikövervakning, men andra kommuner har köpt in mobila fartkameror som kan placeras ut när och där de behövs. Så varför inte låna en och testa.
– Man kan ju fråga sig vad som är kommunens och polisens del av medborgarlöftena. Som jag ser det är det inte bara att lägga rapporten till handlingar.
Katja Larsson (s) svarade att rapporten bygger helt på polisens intervjuer med medborgarna.
– Den ska, precis som medborgarlöftena, byggas ut och revideras efter hand.
Därefter beslutade fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
 
Tommy Paremo
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.