Oeniga om vägen till målet

Publicerat: 17 december, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 253

Alla politiker i kommunfullmäktige försäkrade det viktiga i att barnen har rätt till skola och en trygg tillvaro, men var samtidigt partimässigt oeniga om hur man skulle komma dit. Bland annat tyckte socialdemokraterna, som under den tidigare mandatperioden, när de hade majoritet, att de paviljonger var helt OK, men när nu alliansen förslår att de ska användas är de helt förkastliga.
Alliansens förslag är att placera pavlijonger på Södervängsskolans tomt i Åkarp, samtidigt som man föreslår en utredning om alternativ för nybyggnation av skolbyggnader i Åkarp om behov finns.
Bakgrunden är att det fram till år 2029 ska byggas cirka 400 nya bostäder i Åkarp, vilket man menar ställer krav på en snabb etablering av ny permanent förskole- och skolkapacitet på Kronetorpsområdet.
– Men det behövs också tillfälliga lösningar, påpekade Amelie Gustafsson(m), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.
– Kön av förskolebarn vilka har behov av plats redan under våren 2020 överstiger den lokalkapacitet som finns idag. Kön i januari-mars visar på ett behov av ytterligare 40 platser.
 
Förskolebarn till Södervångsskolan
Nämnden tog tidigare ett beslut att de förskoleklasser som organisatoriskt tillhör Södervångsskolan, men som för närvarande är placerade i paviljonger på Dalslundskolans tomt, flyttas till nya paviljonger på Södervångskolans tomt.
Det lokalutrymme som då frigörs på Dalslundskolans tomt kan då med fördel användas till femårsverksamhet.
– Fördelarna med det är att femåringarna skolas in i skolmiljön med personal från förskolan som de är trygga med. Och de paviljongerna är väl anpassade för femårsverksamhet, även om nya inventarier måste köpas in, tillade Amelie Gustafsson.
Mot det resonemanget reserverade sig socialdemokraterna.
– Vi anser att det inte är att ta hänsyn till barnens bästa när man hytter lokal mitt i terminen för att flytta dem till Södervångsskolan, där de inte har någon utemiljö med lekredskap och där säkerheten är dålig med dåligt staket som inte följer normen för en förskola, sade Bengt Åström(s), tidigare ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.
– På Dalslundskolan finns det plats där det varit paviljonger innan. Det blir ett bättre alternativ och billigare då allt redan finns där. Då finns det också möjlighet att hitta en annan lösning så att barn och föräldrar kan känna sig trygga.
– Om paviljongerna placeras på Dalslundskolans förskola kan de barn som står i kö få placering i dessa, tillade Bengt Åström.
– Då tar vi hänsyn till alla de barn som finns i förskolorna idag. De behöver då inte vara med om omskolningar mitt i terminen.
 
Ett horribelt förslag
Hans-Åke Mårtensson(s) erkände att han inte hunnit sätta sig in i ärendet fullt ut, men undrade varför alliansen ville ha paviljonger.
– Det här verkar helt horribelt, tyckte han.
– Det är ju ingen tvekan om att vi behöver bygga nya skolor eftersom så många flyttar till kommunen. Men när vi under tidigare mandatperiod föreslog paviljonger så var dagens allianspartier helt emot.
– Ingen kan trolla fram skolor snabbt, menade Amelie Gustafsson.
– Det vi nu föreslår är en lösning för behoven 2020, samtidigt som vi planerar för framtida nya skolor.
– Vi hoppas ha färdigbyggt nya skolor till 2023, tillade Mats Lithner(l).
Det blev omröstning som slutade med att fem avstod från att rösta, 13 röstande nej och 21 röstade ja.
Så det blir som alliansen föreslår med paviljonger på Södervångsskolan.
 
Kladdiga gator
Hans-Åke Mårtensson(s) påpekade också i en enkel fråga när vägar, cykelbanor, gångbanor samt belysning blir klara.
– Som det nu ser ut efter mer än ett år är det oacceptabelt. Det är ju kladdigt överallt.
– Vi har redan gjort en extra satsning på gång- och cykelvägar i kommunen, vilket gett resultat, påpekade Lars Johnson(m), kommunstyrelsens ordförande.
– Men när det gäller Kronetorpsområdet är det fastighetsbolaget Kronetorps AB som är ansvarig. Vi kan som kommun inte ge oss in på mark som annan äger.
Hans-Åke Mårtensson påpekade att han väl vet vem som är ansvarig.
– Men det går väl att anstränga sig och ta kontakt med Kronetorps AB så att de verkligen tar sitta ansvar. Jag är bland annat orolig över tillståndet i Kronetorps allé. Det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka där.
 
Trafik och grönområden
Hans-Åke Mårtensson(s) hade också skrivit en så kallad interpellation, det vill säga en fråga, till kommunstyrelsen om vilka områden man tycker är viktiga att satsa på under perioden 2017-2020.
– I Tekniska utskottet dokument om politiska prioriteringar framgår det vilka områden man tycker är viktiga att satsa på under perioden 2017-2020. Där framgår det att man skall göra en trafikplan. Motiveringen var kommunens snabba utbyggnad av bostäder och kommunal service som krävde detta. Man betonade att skolvägar var viktiga att belysa till exempel gupp, övergångsställe, trafikljus mm. Detta för att få så låga olyckstal som möjligt.
Tidigare har man beslutat att revidera hastighetsgränserna på våra gator. En ny grönplan skulle vara färdig 2020 med parkprogram och reviderad trädplanteringsplan. Beslutet togs den 2017-05-15.
– Så när tänker ni genomföra dessa politiska planerna, frågade han.
Handlingsplanen låg klar 2018 och via har en löpande dialog med medborgarna om behoven. Dessutom arbetar vi med en parkeringsplan som är en del av trafikplanen och den är dessutom viktig när man ska bygga parkeringshus, sade Lars Johnson(m).
Mårtensson opponerade sig också mot en 13 anlagda gupp på gatorna.
– Är dessa en följd av politiska beslut? Det är ju inte tillåtet att lägga ut tillfälliga gupp på gatorna. Det är ju också viktigt att man tar beslut hur våra gator ska se ut så att man vet hur man ska skydda trafikanterna. I synnerhet gående och cyklister.
– Jag menar också att vi måste ha en trädplanteringsplan eftersom vi snart inte har några träd kvar och vi vill ju gärna ha det trevligt och snyggt i Burlövs kommun.

Comments are closed.