Nu stärks trafiksäkerhetsarbetet

Publicerat: 21 mars, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 576

2018 blev ett svart år för trafikanterna i region Syd. Förra året dog 82 människor och 433 skadades svårt på våra vägar. Nu tar region Syd ett omtag när det gäller trafiksäkerhetsarbetet i regionen.

– Genom att sänka medelhastigheten på våra vägar kan vi minska antalet dödade och skadade i trafiken. Därför är detta en så viktig verksamhet för oss, säger regionpolischefen Carina Persson.

2017 omkom 253 personer på Sveriges vägar. Det var det lägsta antalet omkomna i trafiken sedan 40-talet. Under förra året ökade dock antalet omkomna i trafiken igen.

Forskning visar att 15 liv per år kan räddas om vi sänker medelhastigheten med bara 1 km/tim över hela landet. Det finns alltså en vederlagd sanning i att lägre hastigheter resulterar i färre döda och skadade. Samma forskning visar dessvärre också att hastighetsefterlevnaden på det svenska vägnätet ligger på en mycket låg nivå. Endast 45 procent av all trafik följer hasighetsgränsen, en siffra som varit oförändrad sedan man började möta i mitten av 1990-talet.

Ny trafikstrategi

Under 2016 antog polismyndigheten en ny trafikstrategi. Inriktningen i strategin grundar sig på empiriska underlag över vad som faktiskt ger effekt. Till exempel bygger strategin på den så kallade 20-minutersmetoden, som innebär att korta kontroller om 20 minuter och med en stor spridning i tid och rum har avsevärd effekt när ett gäller att få ner hastigheten och med det också alltså dödligheten på våra vägar.

– Vi vet alltså att vi med relativt enkla medel faktiskt kan påverka hur många människor som dör på våra vägar om vi arbetar på de vägar som är olycksdrabbade, säger Peter Hellqvist, processledare för trafikverksamheten i region Syd.

Det kan tyckas som ett enkelt arbete, men vardagen är ofta mer komplex. Peter Hellqvist förklarar:

– Trafiksäkerhetsarbetet utförs av medarbetarna på lokalpolisområdena. Det är inte helt givet att tiden mellan övriga uppdrag räcker till för att en igv-patrull ska kunna lämna tätorten och genomföra en hastighetskontroll på en olycksdrabbad väg.

Färre fartkontroller

Under de senaste åren har region Syds hastighetskontroller blivit färre. 2015 utfärdades 22 221 ordningsbotar för hastighetsöverträdelser. Under 2018 skrevs det endast 14 284. Samma tendens ses i hela landet.

– Antalet utfärdade ordningsböter har halverats sedan 2010, vilket är negativt för trafikverksamheten och ger fel signal till samhället. Men det är också viktigt att vi arbetar på rätt sätt. Vi måste ha låg toleransnivå och rapportera från 6 km överträdelse. Vi sänker inte medelhastigheten med att bara ta de som kör så fort att de förlorar sina körkort, säger Peter Hellqvist.

Nu görs ett omtag i region Syd för att få ner antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Utöver att ett regionalt trafikråd har inrättats och att trafikgrupperna i polisområdena får ett tydligt samordningsansvar även för det vanliga trafiksäkerhetsarbetet kommer fokus på trafikarbetet att öka i den regionala ledningsgruppen.

– Alldeles för många människor dör i trafikolyckor. Utifrån den vetskapen är det en självklarhet för oss att satsa på vårt trafikarbete. Det handlar helt enkelt om att rädda liv, säger Carina Persson, regionpolischef.

Regionen har också beslutat att utöka resurserna inom regionens trafikgrupper som företrädesvis arbetar med den tunga yrkestrafiken.

Fler resurser till trafikgrupperna

Nu tillförs resurser till regionen syds trafikgrupper som ansvarar för kontrollen av yrkestrafiken. Dessa grupper får också ett tydligare samordningsansvar för hela trafikverksamheten i respektive polisområde.

Under året ska också en ny analys göras på hur trafikflödena ser ut i regionen.

År 2016 beslutade polisregion Syd om en förändring av regionens trafikverksamhet. Polisområdena fick ansvar för all operativ trafikverksamhet, inklusive yrkestrafiken och operativa enheten fick ett samordnings- och processledningsansvar. Sedan dess har antalet trafikpoliser minskat. Region Syd tar nu ett första steg för att återställa den numerär som en gång beslutades.

– Vi kommer att tillföra 14 trafikpoliser och två bilinspektörer till trafikgrupperna under 2019. Det kommer inte att vara tillräckligt, men det kommer ett vara ett steg i rätt riktning. I takt med att vi framöver kommer att växa än mer kommer vi under de kommande åren att tillföra ytterligare resurser, säger regionpolischef Carina Persson.

Skapa ökat engagemang

Justeringen av resurserna ska göras inom regionens trafikgrupper, det vill säga de grupper som i huvudsak arbetar med att kontrollera yrkestrafiken. Det handlar bland annat om kör- och vilotider och om fordons beskaffenhet, last, vikt, mått och tillstånd samt farligt gods.

Den regionala processledningen inom operativa enheten kommer också att utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för polisområdena att bedriva trafikverksamheten. Det arbetet ska fokusera på kompetensförsörjning, samverkan och kommunikation för att skapa ett större engagemang för trafiksäkerhetsarbetet i hela regionen.

Under 2019 kommer även en översyn att göras över var regionens trafikgrupper ska vara placerade strategiskt sett, i förhållande till vägnät och trafikmönster.

Inte minst Skåne är en expansiv region, trafikflödena ökar och mönster förändras. Det är viktigt att vi bedriver trafikverksamheten där det ger störst effekt så att antalet skadade och döda i trafiken minskar, säger Ann-Louise Kämpe, chef för operativa enheten.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.