Märkligt beslut vid Miljö- och byggnämndens sammanträde den 30 januari 2018

Publicerat: 7 februari, 2018

Publicerat i: Insändare, Redaktionellt

Visningar: 521

INSÄNDARE:
 
27 november 2017 kom Trafikverket in med en ansökan om rivningslov för ett
enbostadshus på Åkarp 1:79, Stationsvägen 4. Ansökan avser rivning av den så kallade Stinsbostaden. Istället för att bevilja rivningslov för fastigheten beslutade man om återremiss av ärendet för att utreda möjligheten att demontera och bygga upp Stinshuset på annan plats längs Stationsvägen. Yrkandet kom från vänster-majoriteten (S,V,C,MP). Ärendet har tidigare utretts vid ett flertal tillfällen under årens lopp utan att man funnit acceptabla lösningar. Moderaterna yrkade på att bevilja Trafikverkets ansökan om rivningslov.
 
Överenskommelsen mellan Banverket, Vägverket och Burlövs kommun träffades i december 1996. Södra stambanan utgör riksintresse för kommunikationer och är en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl person- som godstrafik.
Planeringen av Södra stambanans utbyggnad har pågått sedan 1999. Det som överklagades i järnvägsplanen är frågor som utretts grundligt i planeringsprocessen. Projektet har tagit hänsyn till många av de synpunkter som kom in under samråden och då planen granskades.
På Trafikverkets hemsida kan man läsa följande – Under processen har vi gjort flera förändringar för att tillmötesgå olika intressen. Jag är glad att regeringen tagit hänsyn till det i sitt beslut så att vi kan gå vidare och genomföra projektet enligt planen, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för fyrspårsutbyggnaden Lund–Arlöv.
Om Trafikverket tycker att denna utredning försenar utbyggnaden kan Trafikverket yrka på skadestånd av Burlövs kommun och vilket direkt drabbar kommuninvånarna.
Detta visar att Socialdemokraterna inte kan styra kommunen. Ordföranden i nämnden är en erfaren socialdemokrat och har varit med ända sen planeringen av järnvägsutbyggnaden påbörjades. Han kan inte vara ovetande om denna process !!
Eller är det kanske så att vänstermajoriteteten försöker lura en del kommuninvånare att man kan rädda Stinshuset ?? I så fall har valåret 2018 börjat illa !!
 
Lars Johnson (m)
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.