Ingen skattehöjning valåret 2018

Publicerat: 20 juni, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Okategoriserade, Redaktionellt

Visningar: 809

Kommunfullmäktige 19 juni 2017
 
Skatten blir oförändrad skatteåret 2018 i Burlövs kommun. Det plus en väldigt ljus bild av framtiden för kommunen redovisade den styrande politiska majoriteten, socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och vänsterpartister, vid måndagen kommunfullmäktige, det sista före sommaren.
Oppositionen, Vision Burlöv som består av moderater och liberaler, samt Sverigedemokraterna hade en något annorlunda bild hur de ville se framtiden i burlövs kommun. Dock ville ingen av de heller ha någon skattehöjning.
– Burlöv är en attraktiv kommun som växer mer än genomsnittet bland kommuner i Sverige, inledde kommunalrådet Katja Larsson (S) sin genomgång av den politiska majoritetens budgetförslag.
– Förra året växte kommunen med 1,6 procent och enligt prognoserna kommer vi att växa med två procent under de kommande åren och vi växer ur ett hållbart perspektiv.
 
Vill skapa levande kommun
Hon framhöll också att kommunens ekonomi växer på ett ansvarsfullt sätt.
– Ett av våra mål är att skapa en levande kommun för medborgarna.
Katja Larsson menade också att Burlöv går mot strömmen på flera sätt jämfört med andra kommuner i närheten.
– Trots stora satsningar siktar vi mot ett plus i budgeten på nio miljoner nästa år. Där andra kommuner måste dra ner på verksamheten satsar vi framåt. Trots detta ökar vi inte skattesatsen, utan den ligger kvar på 20.09 per skattekrona.
– I skolan har vi valt att satsa mer resurser per barn. Dessutom förstärker vi fritidshem och ungdomsgruppen med ännu en tjänst. Och tack vare samarbete med andra kommuner i Finsam kan vi satsa vidare på Peak som söker ungdomar utan skola och arbete för att hjälpa dem vidare i livet.
Hon nämnde också satsningarna på förstärkningen av stambanan och byggandet av Kronetorpsområdet plus påbörjande av projektet med ett nytt badhus.
– Vi satsar också på ett framtida gott samarbete med näringslivet, föreningar och kommunens medborgare, slutade hon sitt anförande med.
 
Nöjda koalitionspartners
– Vi är nöjda med att ha tagit fram en bra budget för nästa år, sade Bo Lindqvist, (V).
– Det går bra för Sverige och det går bra för Burlöv, påpekade Ove Johansson (MP).
– Jag tycker att Burlöv är på rätt väg och jag är övertygad om att miljöpartiet har bidragit till detta.
 
Osäkert parlamentariskt läge
– Det parlamentariska läger i riket med socialdemokraterna och miljöpartiet i en minoritetsregering gör den ekonomiska situationen osäker, inte minst för kommunerna, inledde Lars Johnson (M) sitt anförande för Vision Burlövs skuggbudget,
– För att balansera denna oförutsägbarhet måste kommunerna ha beredskap för oförutsedda händelser vilka kan verka menligt på ekonomin.
– Nu vet Burlövsborna vad de kan förvänta sig kommande år, men vi måste vara medvetna om att det också kan komma rent eländiga år och för det finns ingen förberedelse.
– Majoriteten hänvisar till tidigare fina rankingsiffror. Sanningen är att kommunen fallit tillbaka på flera av dessa rankinglistorna. – Dessutom kan nämnas att skolans och lärarnas attityder gentemot näringslivet har gått ner.
Lars Johnson pekade också på att kommunen ställs inför nya utmaningar.
– Detta när vi ska fortsätta planera för ett ökat bostadsbyggande, samtidigt som vi går in i ett genomförandeskede i flera av våra stora byggprojekt.
– Planavdelningen och andra berörda verksamhetsområden måste därför intensifiera arbetet med att ompröva arbetssätt, processer och system i det förändringsarbete som krävs med anledning av ett expansivt tillväxtarbete.
– Det handlar bland annat om att stärka rollen som beställare samt att i större utsträckning ta hjälp av externa aktörer i vårt tillväxtarbete och säkerställa den finansiella styrningen av projekten.
Han betonade vikten av ett väl fungerande näringsliv.
– Och vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för att gott företagsklimat. Bland annat välkomnar vi privata initiativ inom samtliga välfärdssektorer.
 
Efterlyste miljöengagemang
Lars Johnson efterlyste miljöfrågorna hos den politiska ledning som också innefattar miljöpartiet.
– Därför har vi i Vision Burlöv tagit fram ett miljöprogram där vi bland annat vill satsa 200.000 kronor till nödvändiga bostäder får bin och humlor, liksom för de fridlysta fladdermössen.
– Om vi inte ser till att de får någonstans att bo får vi problem med pollinering i våra trädgårdar.
– Vi kan också se att majoriteten inte lyckats hantera gräsmattorna i kommunen så det vill vi lägga ut på entreprenad. Är man då inte nöjd så byter man entreprenör.
Vision Burlöv vill lägga ytterligare 100.000 kronor för ett bättre näringslivsklimat i kommunen och vill se till att ungdomsgruppen får ytterligare två tjänster.
– Vi kan också se att Humlemadskolan funnits med i budgeten i tre år utan att något hänt, samma sak med förskolan och en ny fritidsgård i Arlöv fanns med redan 2002. Dessutom kan vi notera att Södervångsskolan inte finns med alls i budgeten så den vill man tydligen ha bort.
Han ifrågasätter också majoritetens tal om ökad trygghet i kommunen.
– Till exempel pratar man om åtgärder mot våld i offentliga miljöer. Det låter bra men inget sägs om vad som egentligen ska göras, tillade Lars Johnson som också menade att Vision Burlöv inte heller vill se någon skattehöjning.
 
Invånarna fattiga
Mats Lithner (L), den andra partnern i Vision Burlöv menade att hårdraget är Burlövs kommuns ekonomi väldigt fin.
– Det är bra, men samtidigt är många av kommunens invånare fattiga, så på sikt måste man sikta på lägre skatter.
– Vi vill satsa på barn och ungdomar och tror på mindre enheter. Jag är rädd att många barn slås ut i de stora enheterna. Därför behövs mindre skolor som Södervångsskolan. Vi måste dessutom bejaka friskolor.
Mats Lithner påpekade att man inom Vision Burlöv brinner för miljön.
– Därför är det fruktansvärt att till exempel se Kalineån som blir allt sämre utan att något görs.
Han påpekade också vikten av att glöda Burlövs kommun mer attraktiv.
 
Påverkas av invandringen
Lars-Anders Espert (SD) menade i sitt anförande att det inte bara går att se på Burlövs kommun som enskilt område.
– Vi påverkas väldigt kraftigt av vår omvärld. Kommunens verksamhet måste därför vara kostnadseffektiv och präglas av en sund ekonomi, menade Espert samtidigt som han framhöll att den kommunala skattekronan ska bibehållas oförändrad.
– Om och när det ska investeras så kan det egenfinansieras och någon upplåning är därför inte nödvändig. Och kommen står inför stora framtida investeringar i samband med att kommunens befolkning växer. Cirka 700 miljoner behöver investeras de närmsta åren i skolbyggnader, förskolor, badhus, utbyggnad av en ny kommundel i Kronetorp och merkostnader för fyra nya spår, en pendlarstation i Arlöv och tunnelarbeten i Åkarp.
– För att finansiera detta ska kommunen i första hand sälja av befintliga tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten, innan kommuns tar upp lån. Ock kommunen äger tillgångar värda närmare två miljarder kronor.
Espert menade också att kommunen ska vara restriktiva med att tillsätta nya tjänster på förvaltningarna.
– Vi ska i stället utveckla samarbete med grannkommunerna bland annat för att kunna ha gemensamma tjänstemän som till exempel miljöinspektörer och byggnadsinspektörer. I övrigt ska man överväga omorganisation av befintliga resurser.
Han menade också att samtliga gupp på kommunens gator ska byggas om till ”mjuka minigupp” eller slopas helt.
– Dessutom ska idrottsplatsen i Arlöv ha minst en plan med allväderskonstgräs när den ska flyttas.
Han tryckte också på att Burlövs kommun med den nya anvisninglagen tvingats ta emot alldeles för många flyktingar utan att kunna protestera.
– Burlöv har i 33 år haft ett kraftigt flyktingmottagande med mycket negativa konsekvenser som följd. Bland annat är våra socialbidragskostnader mycket högre än i grannkommunerna. Därför måste Burlövs kommun förhandla bort detta tvång, slutade Lars-Anders Espert.

Comments are closed.