Hettade till om lokal barnombudsman

Publicerat: 26 oktober, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1503

Kommunfullmäktige 24 oktober 2016

Måndagskvällens fullmäktigemöte inleddes ganska lugnt. Det vill säga Mays Lithner (l) ifrågasatte om det verkligen var riktigt att kommunen skulle subventionera alla bad på det nuvarande Burlövsbadet enligt att förslag från kultur- och fritidsnämnden.
– Vi vet att reningsanläggningen går på knäna idag och går den sönder finns det inga reservdelar. Vi planerar för ett nytt badhus för cirka 200 miljoner, men om reningsanläggningen måste bytas blir det mycket dyrt för kommunen. Jag tycker därför att avgifterna ska uppgå till 10 procent av kostnaderna.
– En höjning av avgifterna från 70 till 100 procent innebär att ett inträde för vuxen höjs från 70 kronor till 90. För ungdomar blir det en höjning från 30 kronor till 40. Vi kan jämföra med Hylliebadet i Malmö som exempelvis tar 90 kronor för vuxen. Det är starka argument för att höja avgiften.
Bengt Åström (s), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, menade att Hylliebadet är något helt annat än nuvarande Burlövsbadet.
– Vi har täckning idag med avgifter för 70 procent. Behövs det får vi reglera avgiftens i framtiden. Vi har en stort barnfattigdom i kommunen och många av dessa har inte råd att betala full ersättning idag.
Lars Johnson (m) menade att det inte är mer än rätt att höja avgiften till 10 procent täckning av kostnaderna.
– Vi har ett stort tryck av folk som vill till Burlövsbadet, liksom till övriga bad och det handlar ju inte om någon astronomisk höjning. Och det handlar faktiskt inte heller om bara barn från Burlöv som nyttjar badet.
Efter omröstning blev det i alla fall majoritetens och kommunstyrelsens förslag som vann och 70 procent täckning som nu.

Lite irritation
Patrik Selimsson (m) skrev en motion i april 2015 om att införa Ung Företagsamhets utbildningsplattform för grundskolan.
Utbildnings- och kulturnämnden avstyrker i augusti 2015 motionen bland annat därför att använda ett särskilt läromedel är ett beslut som normalt fattas av varje ansvarig lärare.
Nämnden menar vidare att skolorna redan idag arbetar med materialet, men att det då är den enskilde läraren, tillsammans med eleverna, som utifrån en rad olika förslag själva väljer vilket material de ska arbeta med.
Kommunstyrelsens majoritet avstyrkte därför motionen.
Patrik Selimsson uttryckte på fullmäktigemötet en förhoppning att alla skolbarnen skulle får del av den utbildningen.
– Företagssamhet är en viktig del av undervisningen just nu på Vårboskolan, sade Bengt Åström.
– Vi har också en sommarskola där barn själva får prova på att driva företag unde några veckor. Vi kommer också att jobba mer med entreprenörsandan i framtiden.
Lars Johnson uttryckte en irritation över Majoritet Burlövs agerande när det gäller motioner som denna.
– Man skriver en motion som sedan majoriteten gillar och genomför som sin egen idé och därför senare avslår motionen.

Lokal ombudsman hettade till
– Det är 14 år sedan jag tog upp frågan om möjligheten av att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman i Burlöv och det är glädjande att se att majoriteten nu vill utreda frågan, sade Ove Johansson (mp).
– Jag tror det blir bra både för Burlövs kommun och för barnen som bor här, men jag tycker också det är viktigt att vi får alla politiska partier med på tåget.
– Om man inrättar en sådan tjänst är tanken att denne ska se till att vi lever upp till barnkonventionens intentioner. Det får inte bli en tandlös institution.
Katja Larsson tillade att hon nyligen lyssnade till SKL, Sveriges kommuner och landsting.
– De berättade att man just nu i regeringskansliet utreder möjligheten av att barnkonventionen kan bli en lag i Sverige. Det skulle i så fall kräva en genomgripande ändring av sju väsentliga lagar så den här motionen ligger helt i linje med vad som nu utreds.
Lars Espert (sd) var dock av en helt annan uppfattning.
– Vi har 550 till 600 anställda i kommunens skolor som är skyldiga att rapportera eventuella problem. Och så vill man inrätta ytterligare en tjänst som ska göra samma sak.
Lars Johnson var lite inne på samma linje.
– Om man ska hårdra det hela lite så ska barnperspektivet bli synligt i all kommunal verksamhet. Samtidigt är det så att socialtjänstlagen reglerar skolans arbete. Skolan ska också vara aktiv i att främja pojkars och flickors beteende och ska också motverka kränkande behandling.
– Så frågan är vad en barnombudsman då ska göra. Huddinge kommun har en sådan tjänst och den kostar över en miljon kronor årligen. Så frågan är hur ni tänkt er vad en lokal barnombudsman ska göra. Man kan också undra om det är lämpligt att en kommunal tjänsteman ska kunna agera mot den egna kommunen, mot sin egen arbetsgivare.
Katja Larsson kontrade med att 30 av 33 skånska kommuner har en barnrättsstrateg anställd.
– Inte i Burlövs kommun. Vi hade en sådan, men hon slutade och vi har hittills inte anställt någon ny.
Mats Lithner konstaterade då att Katja Larsson skjutit motionen i sank.
– Vi har ju då redan en sådan tjänst. Det är bara det att vi inte rekryterat en ny sedan den förra slutade. Jag har heller inte sett någon annons där man söker efter en barnrättsstrateg.
– Problemet är alltså inte tjänsten som sådan utan oberoendet. En lokal barnombudsman blir en deltidsanställd tjänsteman och kan som sådan knappast biträda ett utsatt barn gentemot kommunen.
Han påpekade också att det idag finns 13 barnrättsstrateger i Malmö.
– Vi behöver inte vänta på nyutbildade. Det går att rekrytera också från andra kommuner.
Diskussionen blev lång och hettade till men till slut blev det omröstning om det ska göras en utredning om kommunen ska ha en lokal barnombudsman. När fullmäktigeledamöter sagt ja respektive nej till motionen, klubbade kommunfullmäktiges ordförande Vlado Somljacan (mp) snabbt till förmån för majoritetens motion. Lite för snabbt eftersom Lars-Anders Espert (sd) tydligt ropade votering. Somljacan menade att han inte hört något, men fick ge sig och det blev omröstning och det hela slutade med att motion gick igenom med röstsiffrorna 21-20.

Ingen utredning
2011 beslutade fullmäktige att erbjuda alla kommunens pensionärer som har hjälp eller mat från kommunens möjligheten att äta på kommunens skolor. Nu ville utbildnings- och kulturnämnden upphäva det tidigare beslutet eftersom det inte fallit väl ut.
– Det är väl gott, men det sades också i fullmäktiges beslut att det skulle utredas efter sex månader, men jag har fortfarande efter flera år inte sett någon utredning, sade Lars Johnson.
– Om det är så demokratin fungerar 2016 så behöver vi mer än väl en ombudsman.
Bengt Åström berättade då att intresset bland de äldre att få äta bland barnen i skolan var så lågt att det inte gick att göra någon utredning.
– Det är väl bra så, men borde man inte ha återkommit till fullmäktige efter de sex månaderna och sagt att det inte fanns något att utreda, tillade Lars Johnson.
Hur blir det nästa gång man ska följa ett beslut från fullmäktige. Struntar man då också i att ge fullmäktige ett besked.

Ungdomsarbetslösheten i Burlöv
Mats Lithner hade ställt en så kallad enkel fråga till kommunrådet Katja Larsson om hur stor arbetslösheten bland de unga är i Burlövs kommun.
Katja Larsson hänvisade dels till SCB, Statistiska centralbyrån, så kallade AKU, Arbetskraftundersökning och Arbetsförmedlingens siffror.
– Det finns alltså två mått på arbetslösheten så det ger egentligen inte att få ett enhetligt svar på frågan, menade Katja Larsson.
Mats Lithner hade dock gått igenom det hela före fullmäktigemötet.
– Socialdemokraterna har sagt att vi år 2020 ska ha den lägsta arbetslösheten i EU och ser man på kommunens hemsida är arbetslösheten bland de unga (20-24 år) två procent, medan det för hela riket gäller åtta procent.
– Jag ställde därför frågan till arbetsförmedlingen som kunde berätta att ungdomsarbetslösheten i Burlöv uppgår till 17 procent, varav 10.5 procent är i någon form av program. Jag tycker det i så fall finns mycket att fokusera på eftersom det är angeläget att ungdomarna får sysselsättning.

Tommy Paremo

Comments are closed.