Blir störda men klarar sig

Publicerat: 4 juli, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 330

- Det blir en marginell påverkan på fladdermössens tillvaro när järnvägen byggs ut till fyra spår, säger Rune Gerell som nyligen slutfört en rapport om hur den tillfälliga spårdragningen över Åkarpsdammen när Trafikverket bygger ut till fyra spår.
De gamla träden runt dammen med många hål i och den relativt stora vattenytan borgar för en rik insektfauna, konstaterar Gerell.
- Vi kan därför förvänta oss att flera fladdermusarter utnyttjar Han Åkarpsdammen samt omkringliggande parkmark.
Han konstaterar också att förlusterna av enstaka hålträd till följd av den tillfälliga dragningen av järnvägsspåren över dammen bör kompenseras med uppsättning av fladdermusholkar.
- Att sedan vattenytan halveras kommer naturligtvis att påverka, men Trafikverket åtar sig att återställa området när spåren är färdigbyggda om några, men det går ju bara delvis. Många av de gamla träden har ju då försvunnit och det tar kanske hundra år innan nya träd hunnit få de utformningen som insekter och fladdermöss trivs med.
- Men de vanligaste fladdermusarbeterna klarar sig nog väl eftersom de ofta bor i hus en liten bit från dammen.
Fladdermöss har ett starkt skydd och är fridlysta i den så kallade Artskyddsförordningen. Därför måste Trafikverket begära dispens för att göra de planerade åtgärderna vid Åkarpsdammen. Till den dispensen bifogas då Rune Gerells utredning.
Det troligaste är att Trafikverket får sin dispens eftersom samhällsintresset vanligen anses viktigare och att man anser att området kan tillfredställande återställas, tillägger Gerell.
 
Skydd
Samtliga fladdermusarter, för närvarande 19 st., fridlystes i Sverige år 1986. Sedan dess har ytterligare ett skydd tillkommit som omfattar samtliga Europas fladdermöss, nämligen euro- peiska fladdermusavtalet, ”EUROBATS”. Sverige skrev under avtalet 1992 och det trädde i kraft 16 januari 1994. Sverige har därigenom förbundit sig att genom inventeringar lokalisera platser som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus samt ta hänsyn till dessa i den fy- siska planeringen. Samtliga arter är även upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv

Comments are closed.