Bättre även i Burlöv

Publicerat: 8 november, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 272

I går berättade vi att allt färre utsätts för någon form av brott i Region Syds 58 kommuner. Idag kan vi berätta att samma trend, enligt polisen, finns i Burlövs kommun, detta trots en del allvarliga händelser inträffat i kommunen den senaste tiden.
– Gör man en tillbakablick 15 år i tiden är Burlöv den kommun som har den mest positiva utvecklingen i hela polisregion Syd. Bland annat har den utsatthet för brott som de boende rapporterar minskat med mer än hälften under denna period, skriver kommunpolisen Selma Tengeborg i rapporten.
Enligt enkäten i kommunen som helhet har oron för ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, otryggheten ute ensam sen kväll samt oron för att åka buss eller tåg alla minskat från index 4 till 3. Fler anser att polisen bryr sig om de lokala problemen (från index 3 till 2), och det totala samlingsindexet för polisens agerande mot problem har sjunkit från 2,7 till 1,3, vilket är en markant förbättring.
– I centrum/Arlöv har skadegörelsen minskat från index 3 till 2. Samtliga underrubriker i avsnittet om missbruksproblem har förbättrats, som exempelvis berusade personer utomhus som har halverats i jämförelse med förra mätningen.
Även utomhusstörningarna har bättre siffror, bortsett från buskörning med moped som har ökat från index 3 till 4.
– Andelen som utsatts för minst ett mängdbrott är fortsatt låg (index 1). Oron för att bli överfallen/misshandlad i området har minskat från index 4 till 3. Fler känner sig trygga ute ensam sen kväll (från index 6 till 5) och färre uppger sig känna otrygghet ute ensam sen kväll. Något fler har uppgett att de åker buss eller tåg i större utsträckning än förra mätningen.
 
Lugnare i Åkarp
I Åkarp har både nedskräpningen och skadegörelsen minskat. Andelen som uppger att ungdomsgäng bråkar och stör har halverats i jämförelse med förra årets mätning, index har sjunkit från 3 till 1.
89 procent uppger att de inte varit utsatta för något som helst brott, vilket är den högsta siffran sedan delområdet började mätas år 2016. Fler uppger att de känner sig trygga ute ensam sen kväll (från index 4 till 2), färre känner otrygghet och fler åker buss och tåg.
Den mest framträdande negativa resultatet sett till kommunen som helhet är att fler än föregående år uppger sig oroa sig för inbrott i förråd, skriver Tengeborg.
Det har skett en liten ökning i oro för inbrott i bostaden och inbrott i förråd. Det finns även en oro för ens bil, MC, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse i det område där man bor.
 
God samverkan
En förklaring till det förbättrade resultatet för Burlövs kommun kan vara att det finns en god samverkan med olika parter i kommunen, menar Tengeborg.
– Vår samverkan med till exempel social-förvaltningen, skolor, förskolor, räddningstjänsten och ungdomsgruppen har sedan en längre tid tillbaka utvecklats i rätt riktning där alla arbetar för samma mål. Vi vill minska antalet brott, men framför allt vill vi att allt färre unga ska hamna i kriminalitet.
– Vi är uppmärksamma på tidiga signaler från verksamheter som arbetar med de unga medborgarna i kommunen för att vi tillsammans ska kunna sätta in åtgärder tidigt. En del i vår samverkan är SSPU (skola, socialförvaltning, polis och ungdomsgrupp). I denna samverkansform diskuteras oro kring riskbeteenden bland unga för att tillsammans hitta lösningar. Dessa samarbeten gör över tid att unga i kommunen fångas upp.
– Ett annat lyckat exempel är att vi och kommunen under förra hösten kallade in experthjälp i form av unga från kommunen för att de skulle hjälpa oss att hitta förklaringar till brän-der och skadegörelser. De kom inte bara med förklaringar, utan också med förslag på konkreta åtgärder. tillägger Selma Tengeborg.
 
MBU – Människan bakom uniformen
Under hösten 2018 infördes MBU – människan bakom uniformen – i Burlöv. Ungdomarna som medverkar får vid tio utbildningstillfällen göra studiebesök och prova på uniformsyrken samt träffa utredare från socialförvaltningen med flera. MBU ger en ökad kunskap och insikt i vad dessa yrken innebär. Ungdomarnas erfarenheter och kun-skaper sprids genom bekanta, familj, vänners vänner etc. Detta kan ha medverkat till det förbättrade resultatet för Burlövs kommun samt skapat en större tilltro till personer med uniformsyrken och myndigheter i stort.
– En annan framgång i vårt gemensamma arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet är att vi gjort, och gör, insatser tillsammans med bland annat räddningstjänsten och kommunen. Dessa har vid några tillfällen uppmärksammats av media, vilket kan ha medfört ett ökat förtroende och tillit för polis och kommun.
– Sedan ca 1,5 år tillbaka har vi också valt att satsa på frekventa besök ute i kommunen med vårt mobila poliskontor, istället för att ha öppet för allmänheten på poliskontoret i Arlöv. Detta har gjort att vi varit synliga i större utsträckning och träffat kommunens invånare i deras vardag för att föra en dialog om hur det är att bo i kommunen.
– Vi har genom att komma ut och möta medborgarna på gator och torg i större utsträckning än tidigare haft tid och möjlighet att lyssna och känna in vad kommunens invånare vill att vi ska åstadkomma, enskilt eller i samverkan med kommunen, avslutar Selma Tengeborg rapporten.

Comments are closed.