7.300 fler om knappt 13 år

Publicerat: 25 juli, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1174

År 2030, alltså om knappt 13 år, ska den nya stadsdelen i Burlövs kommun, Kronetorpsstaden, vara färdigbyggd och enligt planen ska den då ha cirka 7.300 invånare. Detta på en yta som ofattbar ungefär 100 hektar, vilket är så stort att hela Lunds gamla stadskärna skulle kunna rymmas inom gränserna.

Nu är det första planprogrammet klart över hela den blivande stadsdelen och ska diskuteras med alla berörda, myndigheter, företag, föreningar och medborgare på remiss och så kallade samråd.
– Det här är ett planprogram och ingen detaljplan, betonar planchefen Kerstin Torseke Hulthén.
– Det är ett så omfattande projekt under så lång tid att vi inte vill binda oss vid särskilda lösningar. utan förändringar ska kunna ske efter hand och detaljplaner görs också efter hand som det hela utvecklas.
– Man ska kunna se helheten och hur det hela ska hänga ihop. Hur kvarter, gator och parker är tänkta.

Lundavägen en allé
Så istället för att markera enskilda huskroppar och innergårdar har kvarteren markerats med vita block i planprogrammet. Däremot är markerat att Lundavägen blir en allé med endast en fil i vardera riktningen liksom Kronetorpsvägen. Dessutom ska en väg byggas från Kronetorps gård snett ner till Järnvägstationen.
– Det enda som är riktigt klart idag är var det nya badhuset ska byggas vid järnvägen. vilket kommer att påverka nuvarande Kronetorpsvallen. Hur badhuset ska se ut vet vi inte ännu, men kommunfullmäktige har ju anslagit 27 miljoner kronor för projekteringen av det. Det vill säga hur det ska se ut och vad det ska innehålla.

Ett aktivitetscentrum
Enligt planprogrammet blir just området kring badhuset kommunens stora aktivitetscentrum med plats för föreningslivets många verksamheter och, som man skriver, ”en mycket attraktiv tävlings-, fest och konsertsal”.
Kerstin Torseke Hulthén påpekar också att i en så stor stadsdel kommer det naturligtvis också att byggas en ny skola plus en fritidsanläggning.
– Efterhand kommer det också att behövas förskolor och byggas sådana i området.
Mitt i själva stadsdelen ska ett centralt parkområde anläggas och hela området ska präglas av trädplanterade gator, gröningar, gröna gårdar och dagvatten i grönstråk.

En vision och helhetsbild
– Syftet med planprogrammet är att skapa en vision och helhetsbild för områdets utbyggnad, en vision för hela stadsdelen som möjliggör en etappvis och långsiktig utveckling. – Det ger en förutsägbarhet för alla inblandad som kommun, invånare, fastighetsägare och exploatörer.
Utbyggnaden kommer att pågå under lång tid och den siktar inte enbart till att skapa en attraktiv stadsdel med goda kollektivtrafikförbindelser, utan har även till uppgift att länka samman kommunens olika delar.
Planprogrammet, som nu är på väg ut till samråd, ska slutligen godkännas politiskt i kommunstyrelsens planutskott (PLU).

Så här ser området ut idag.

Så här ser området ut idag.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.