”2017 ett positivt år för Burlöv”

Publicerat: 25 maj, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 660

– 2017 har varit ett positivt år för Burlöv. Resultaten pekar åt rätt håll och det känns i hela kommuns att vi är på väg! säger kommunalrådet Katja Larsson som en kommentar till årsredogörelsen.
– Kommunen har välkomnat invånare nummer 18.000 och prognosen pekar uppåt även för de kommande åren. Det har skett inflyttningen i den nya lägenheterna i Kronetorpsstaden, liksom i Vallhusen och Trädgårdsbyn. Men fler vill flytta hit och det är därför viktigt att fortsätta att bygga.
Katja Larsson tycker också att det är glädjande att se att nöjdheten bland de invånare som redan bor i kommunen gått upp.
– De är så nöjda att fler anger att de skulle rekommendera andra att flytta hit.
 
Ingen ökad trygghet
Däremot beklagar hon att upplevelsen av trygghet inte ökat utan ligger kvar på samma nivå som 2016.
– Detta är därför en prioriterad fråga i kommunens verksamheter och det utgör ett av kommunens sex målområden. Därför har vi från politiskt håll skjutit till medel för trygghetsskapande åtgärder och gett tjänstemännen i uppdrag att arbeta för en ökad trygghet bland Burlövsborna.
 
Ökad befolkning ger ökade behov
Hon påpekar att befolkningsökningen, som var mer än två procent under 2017, också är en utmaning för kommuns verksamheter.
– Med fler invånare ökar också behoven av service och stöd, förskoleplatser och fritidsaktivteter, bara för att nämna något. Dessa behov måste vi som kommun kunna möta, vilket kommer att kräva fortsatta satsningar framöver.
– De ökade behoven innebär också en utmaning i form av kompetensförsörjning. För att kunna konkurrera på arbetsmarknaden och rekrytera den personal vi behöver krävs det att vi kan erbjuda en god och attraktiv arbetsmiljö och under 2017 inleddes en satsning på personalen genom att projekt som Burlöv driver tillsammans med Kävlinge och Lomma kommuner.
 
Fortsatt framåt för skolan
I Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Öppna jämförelser har skolorna i Burlövs kommun nu klättrat ytterligare åtta placeringar.
– Vi ligger nu på plats 74 av Sveriges 290 kommuner, den bössa placering vi någonsin haft.
– Detta är ett resultat av de satsningar och det stora jobb som gjorts i skolan och förskolan för att höja kvaliteten. Det har i sin tur också gjort det lättare för oss att locka till oss kompetent personal, även om bristen på utbildade pedagoger är stor. Burlöv har fått rykte om sig att vara en kommun som satsar på utveckling och kvalitet och där det händer saker.
 
Även andra projekt
Under 2017 har fyra nya projekt startats med hjälp av delfinansiering av Europeiska socialfonden.
– Förhoppningsvis blir de lika lyckade som PEAK-projektet vi driver sedan 2015 och som kommer att permanentas under 2018.
– Genom dessa och andra projekt kan vi som kommun ta fram och förfina nya arbetssätt som sedan kan användas i och utveckla den ordinarie verksamheten. Vi kan också göra riktade satsningar för att till exempel bli en mer attraktiv arbetsgivare eller hjälpa det lokala näringslivet att dra nytta av den mångfald av kompetenser som finns i kommunen.
 
Framtidstron nästan en klyscha
Katja Larsson menar att framtidstron nästan börjar bli en klyscha sedan det några år gått så bra för kommunen.
– Men den här mandatperioden har Majoritet Burlöv haft ett klart mål och varje steg vi tar är ett steg på väg mot att uppnå våra mål. Vi är fortfarande på väg och kommer aldrig sluta sträva efter att allting ska bli bättre för våra kommuninvånare, tillägger hon.

Comments are closed.